Klimatsmart underhållsplanering - vad är det?

Byggnader står för nästan en fjärdedel av det totala energibehovet och utsläpp av växthusgaser i Sverige. Många fastigheter behöver idag omfattande underhåll för att uppfylla dagens byggnormer och krav på energiprestanda. Med begränsade resurser och ökade energi- och materialpriser står hela fastighetsbranschen inför en utmaning när det gäller fastighetsunderhåll och renoveringar. Utöver detta sätter nationella klimat- och energimål ytterligare press på fastighetsägare att minska energibehov och koldioxidutsläpp. 

Det är här klimatsmart underhållsplanering kommer in – som ett sätt att hantera denna utmaning i branschen. Här berättar vi mer om klimatsmart underhållsplanering och varför det är viktigare än någonsin just nu.

Först och främst, vad är en underhållsplan?

En underhållsplan visar alla framtida behov kring underhåll och renoveringar för en specifik fastighet. En bra plan bör inkludera vilka underhålls- och renoveringsbehov som finns, när de behöver göras samt hur mycket dessa åtgärder kommer att kosta.

En underhållsplan ska svara på följande tre frågor:

  • Vilka åtgärder behöver göras i fastigheten?
  • När behöver underhåll och renoveringar genomföras?
  • Hur mycket kommer det att kosta?

På det här sättet får du en överblick över aktuella underhållsbehov samt framtida kostnader för underhåll och renovering. Genom att strukturera upp och planera underhåll i god tid minskar du också risken för att missa viktiga åtgärder som i vissa fall kan betyda omfattande akuta kostnader om något händer. Det här ger dig möjlighet att planera långsiktigt, sprida ut kostnader över flera år och samtidigt undvika eventuella kostnadstoppar. Med en hållbar och långsiktig underhållsplan kan du också skapa synergier i underhålls- och renoveringsarbetet. Exempelvis kan du planera in fönsterbyte och fasadmålning samtidigt och på så sätt spara kostnader på byggnadsställningar.

Hållbara bostäder

Vad är då klimatsmart underhållsplanering och varför är det viktigt?

Om vi nu vet vad en underhållsplan är, vad är då en klimatsmart underhållsplan? En klimatsmart underhållsplan innehåller även miljö- och energiaspekter utöver allt annat ovan. Medan en underhållsplan är ett utmärkt verktyg för att hålla koll på de åtgärder som behöver göras i fastigheten, så fokuserar den främst på det ekonomiska perspektivet: vad behöver göras och vad kommer det att kosta? Men vad händer då med behoven kring miljö och energi? Klimatförändringar och ökade krav på rapportering kring energi- och miljöpåverkan gör att du även behöver ha koll på miljö- och energibehov i underhållsplaneringen – inte enbart ekonomiska och tekniska behov. En klimatsmart underhållsplan ger dig just detta.

Inom en snart framtid kan det t.ex. bli aktuellt med ett minimikrav gällande energibehov i fastigheter genom den nya versionen av Energy Performance of Buildings Directive samtidigt som EU-taxonomin sätter strängare regler för vem som kan få hållbar finansiering för att finansiera renoveringsprojekt av byggnader.

Bättre beslutsunderlag

Ytterligare en utmaning är den tid och ofta stora investeringar som underhålls- och renoveringsprojekt kräver, vilket innebär att du behöver kunna planera långsiktigt för att projekten ska bli så tids- och kostnadseffektivt som möjligt. Om dessutom energi- och miljöbehov ska inkluderas i planeringen blir det ännu viktigare att ha ett bra beslutsunderlag som omfattar både ekonomiska och miljömässiga aspekter. Det är detta som klimatsmart underhållsplanering hjälper till med.

“Skapa ett beslutsunderlag baserat på både ekonomiska och miljömässiga aspekter – det är då du kan prioritera åtgärder ur ett helhetsperspektiv och arbeta proaktivt mot energi- och klimatmål.”

En plan som innehåller både ekonomiska och miljömässiga aspekter

Medan en “vanlig” underhållsplan ger dig en överblick över framtida underhålls- och renoveringsbehov samt kostnader och investeringar, så innehåller en klimatsmart underhållsplan allt detta men även fastighetens framtida energi- och klimatpåverkan. 

En klimatsmart underhållsplan hjälper dig svara på följande fyra frågor:

  1. Vilka åtgärder behöver göras i fastigheten?
  2. När behöver underhåll och renoveringar genomföras?
  3. Hur mycket kommer det att kosta?
  4. Hur kommer underhåll och renoveringar påverka energibehov och klimat?

Istället för att enbart fokusera på den ekonomiska prognosen och framtida kostnader för underhåll kan du på detta sätt även få med energibehov och klimatpåverkan i beräkningen. Skapa ett beslutsunderlag baserat på både ekonomiska och miljömässiga aspekter – det är då du kan prioritera åtgärder ur ett helhetsperspektiv och arbeta proaktivt mot energi- och klimatmål, men också anpassa planeringen utifrån detta.

Vilka scope bör finnas med i planen?

Vad bör du då fokusera på i din klimatsmarta underhållsplan? Eftersom en klimatsmart underhållsplan inte bara spårar kostnader utan även andra indikatorer relaterade till byggnadens energibehov, kan det vara svårt att veta vad du ska fokusera på. Här kan det vara smart att anpassa sig till befintliga rapporteringstandarder och övervakningssystem. Det gör det enklare för dig att följa upp genomförda åtgärder. Exempelvis blir det möjligt att jämföra den beräknade minskningen av energibehovet med den faktiska minskningen.

Det finns flera standarder för att beräkna och redovisa utsläpp av växthusgaser. Den mest använda standarden för rapportering av växthusgasutsläpp för verksamheter är GHG protokollet, där GHG står för Greenhouse Gas. GHG protokollet skiljer på tre olika dimensioner av utsläpp – scope 1, scope 2 och scope 3.

 GHG protokollets tre scope
Scope 1Direkta utsläpp från din verksamhet som t.ex. från förbränning av fossil bränsle för uppvärmning
Scope 2Indirekta utsläpp från energiförsörjning som t.ex. el och fjärrvärme som förbrukas i den egna verksamheten
Scope 3Indirekta utsläpp som sker i verksamhetens värdekedja men inte ägs av din verksamhet baserat på 15 olika kategorier, t.ex. de boendes elkonsumtion eller produktion av byggmaterial

En klimatsmart underhållsplan bör åtminstone inkludera scope 1 och 2. Dessa scope är lättast att ha kontroll över och kan påverkas genom olika underhålls- och renoveringsåtgärder som t.ex. investeringar i förnybara energikällor som solceller.

Scope 3-utsläpp kan vara lite svårare att både beräkna och åtgärda eftersom de inkluderar utsläpp som ofta inte står under ens direkta kontroll, exempelvis inköpta varor och tjänster. Många certifieringar kräver en bedömning av scope 3-utsläpp och idag är det ett krav att utsläpp från material och konstruktion deklareras för nya byggnader i klimatdeklarationer. Även för befintliga byggnader och fastigheter går trenden i en riktning där scope 3-utsläpp blir allt viktigare. Om du behöver vägledning kring vad du ska fokusera på när du börjar rapportera om scope 3-utsläpp, så har Fastighetsägarna i Sverige nyligen publicerat en vägledning kring rapportering av scope 3

Börja med direkta utsläppskällor

Utsläppskällor som är direkt relaterade till planerade underhållsåtgärder är en bra utgångspunkt att börja med. Till exempel utsläpp från boendes elkonsumtion – som bl.a. påverkas av att installera effektiva köksapparater. Eller produktion av använda material i underhålls- och renoveringsprojekt. Speciellt den klimatpåverkan som sker under byggprojekt har en stor inverkan på byggnaders totala klimatpåverkan under dess livstid.

Vill du komma igång med att bedöma utsläpp från material och konstruktion så är Environmental Product Declarations (EPD) samt Boverkets klimatdatabas för klimatdeklarationer bra resurser.

Graf och översikt över energianvändning i system för fastighetsunderhåll

klimatsmart underhållsplan som omfattar scope 1 och 2 baserat på Sinoms algoritm

Klimatsmart underhållsplanering med Sinom

Vi tycker att det ska vara lika enkelt att få koll på energi- och klimataspekter i underhållsplaneringen som det är att ha koll på kostnader. Det är därför Sinom kombinerar en ekonomisk överblick med beräkningar av fastighetens framtida energi- och klimatpåverkan. Du får en tydlig överblick och kan ta smarta beslut kring åtgärder som behöver göras, inte bara baserat på vad de kostar, utan också baserat på deras effekt på klimat och miljö.

Genom att använda verktygets smarta planeringsfunktioner kan du säkerställa att du når dina energi- och klimatmål. Sinom kan t.ex. flytta fram åtgärder i tiden som behöver implementeras tidigare för att nå specifika utsläppsmål. 

Vill du veta mer om hur du kan komma igång med klimatsmart underhållsplanering i vårt digitala system för fastighetsunderhåll och underhållsplanering? Kontakta oss här eller boka in en demo.

Dela:

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email

Fler intressanta bloggartiklar: