Allmänna villkor

Senast uppdaterade: 2024-03-04

Allmänt

Dessa användarvillkor (“Villkor” eller “Villkoren”) gäller för användningen av den webbaserade tjänsten (“Tjänsten”) som är ett datadrivet planeringsverktyg för underhåll och renovering av fastigheter. Tjänsten är utvecklad och tillhandahålls av Sinom AB (”Sinom”) till kunden (“Kund” betyder den juridiska person som ingått detta Avtal).  Tjänsten används av representanter för Kunden, hädanefter refererade till som “Användaren”, agerande på Kundens vägnar. Villkoren utgör ett avtal mellan Kunden och Sinom. Genom att använda, skapa ett konto och/eller logga in på Tjänsten (oavsett direkt eller indirekt), accepterar och samtycker Kunden och Användaren till Villkoren. Sinom förbehåller sig rätten att när som helst, utan ansvar, ändra, lägga till eller ta bort delar av dessa Villkor. Den senaste versionen av villkoren finns tillgänglig under https://sinom.se/villkor/. Det är Användarens och Kundens eget ansvar att hålla sig informerad om eventuella uppdateringar av Villkoren varje gång Tjänsten används. Fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringar har gjorts i Villkoren innebär att Kunden och Användaren accepterar och samtycker till dessa ändringar. Kunden och Användaren förstår och samtycker till att förbli bundna av och ska följa Villkoren även om Kunden eventuellt har ett separat bekräftat avtal eller licensavtal med Sinom för att använda Tjänsten.

Det här är våra allmänna villkor och beskriver vardera parts ansvar. Ytterligare avtal kan komma att upprättas för att reglera annan formalia mellan parterna.

Användarkonton

För att använda och nyttja Tjänsten behöver varje Användare ett användarkonto. Användaren får inte ge andra personer tillgång till sitt användarkonto. Användaren ansvarar för att upprätthålla konfidentialiteten för och skydda sin kontoinformation, inklusive lösenord. Användaren ansvarar för all aktivitet på sitt konto. Användaren ska omedelbart meddela Sinom om misstänkt obehörig användning eller försök till obehörig användning av sitt konto eller sitt lösenord, eller annat säkerhetsintrång.

Allmänna villkor för kontot

Användaren samtycker till att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information om sig själv i all kontoinformation som registreras i Tjänsten. Användaren ska hålla all sin kontoinformation korrekt uppdaterad genom att följa de förfaranden som tillhandahålls av Tjänsten. Användaren får inte använda någon automatisk enhet, programvara, algoritm, metod eller någon liknande manuell process för att få åtkomst till, inhämta, kopiera, undersöka, belastningstesta, indexera, manipulera, testa eller övervaka någon del av tjänsten eller något innehåll, eller på något sätt reproducera eller kringgå tjänstens struktur eller presentation, eller försöka erhålla material, dokument eller information genom några andra medel än den infrastruktur som Sinom har skapat och/eller tillhandahåller för detta ändamål. Användaren samtycker till att inte utföra någon handling som utsätter tjänstens infrastruktur eller några system eller nätverk som ingår i eller är anslutna till tjänsten för en överdriven belastning.

Användarinnehåll

Användaren samtycker till att inte använda tjänsten för olagliga ändamål. Detta inkluderar att störa tjänsten, sprida innehåll som kränker integritet, upphovsrätt eller någon tredje parts äganderätt, eller använda tjänsten för några ändamål som är eller kan uppfattas som olagliga, obscena, oetiska, kränkande, förtalande, hotande, vulgära eller på annat sätt förkastliga. Sinom ansvarar inte för borttagning av sådant innehåll eller för något misslyckande eller fördröjning vid borttagning av sådant innehåll. Sinom har rätt att när som helst radera, avvisa och väcka talan mot Användaren och Användarinnehåll om Sinom anser att det bryter mot villkoren eller på annat sätt bryter mot gällande lagar och föreskrifter. Användaren är fullt ansvarig för innehållet på sitt konto.

Normalt nyttjande av tjänsten

Nyttjandet av Tjänsten begränsas till att Användaren endast får använda Tjänsten för de fastigheter som överenskommits mellan Kunden och Sinom, samt för fastigheter som tillkommer genom Användarens förvärv i egenskap av agerande på Kundens vägnar. Om ytterligare fastigheter tillkommer skall detta kommuniceras till Sinom via e-post till support@sinom.se, om inte annat avtalats separat mellan Kunden och Sinom.

Suspension eller uppsägning

Kunden och Användaren samtycker till att Sinom, när som helst och utan meddelande, kan frysa Användarens konto i Tjänsten eller på annat sätt stoppa Användarens åtkomst till Tjänsten vid

(1) påstådd överträdelse av villkoren,

(2) våra försök att hantera säkerheten i programvaran eller skydda innehållet,

(3) ändring av tjänsten,

(4) oväntade driftavbrott eller problem,

(5) försenad betalning,

(6) avsiktlig överträdelse av eventuella tillämpliga begränsningar för normal användning,

(7) uttrycklig åtgärd begärd av någon laglig myndighet eller annan statlig myndighet.

Kunden och Användaren samtycker också till att Sinom har rätt att, med en veckas varsel, säga upp Användarens konto vid

(1) tydliga överträdelser av villkoren eller

(2) uttrycklig åtgärd begärd av någon laglig myndighet eller annan statlig myndighet.

Sinom kommer inte att vara ansvarig gentemot Användaren eller någon tredje part för att Användarens konto i Tjänsten fryses eller sägs upp i enlighet härmed.

Datahantering

Förutom uppgifter gällande fastigheter samt personuppgifter som har delats med Tjänsten av Parterna samlar Sinom också in information om parternas kommunikation och beteende i Tjänsten, till exempel IP-adresser, språkinställningar och liknande (”Information”). Sinom har som syfte att, med hjälp av denna Information, förbättra Tjänsten.

Delning av data

Sinom har rätt att kommunicera med Användaren, och även direkt eller indirekt med andra av Kunden inbjudna parter som nyttjar Tjänsten, angående information ni laddar upp i Tjänsten.

Säkerhetskopiering av data

All information lagras med minst en säkerhetskopia per dygn förutsatt att den är tillgänglig vid tidpunkten för dagliga säkerhetskopieringar. All information behålls inom Tjänsten tills den raderas därifrån av den berörda Parten via något av de tillgängliga medlen via Tjänsten. När en part som har åtkomst raderar information från sitt eget konto i Tjänsten kan Sinom behålla en säkerhetskopia av informationen på separata krypterade säkerhetskopieringsservrar i sex (6) månader – varpå säkerhetskopian permanent raderas även från säkerhetskopieringsserverna.

Kunddata

Kunddata inkluderar all information som laddas upp till Sinoms tjänster av Kunden, manuellt eller genom integration med andra system, samt all data som genereras genom användningen av Sinoms tjänster. Detta omfattar, men är inte begränsat till, data om fastigheternas skick, åtgärdsdata, energidata, kostnadsdata, komponentdata, och annat liknande innehåll och information (”Kunddata”). Kunddata kan användas av Sinom i anonym form för statistisk analys och för att främja eller utveckla tjänsten.

Aggregerad Data

Aggregerad data inkluderar all anonymiserad data som samlas in genom bearbetning av Kunddata eller genom Kundens och Användarnas tillgång till och användning av Sinoms tjänster, som inte på något sätt kan identifiera Kunden eller Användaren. Detta inkluderar statistik, analys, information eller data baserad på eller som härstammar från användningen av tjänsterna (”Aggregerad data”).

Användning av Kunddata

Kunden ger härmed Sinom en oåterkallelig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att använda Kunddata för att:

(i) tillhandahålla, förbättra och utveckla Tjänsten samt fullgöra Sinoms förpliktelser under avtalet,

(ii) förhindra och vidta åtgärder mot tekniska och säkerhetsrelaterade problem,

(iii) tillhandahålla support,

(iv) undersöka eventuella avtalsbrott, samt

(v) andra syften som skriftligen godkänts av Kunden.

Rätten att använda Kunddata för att förbättra och utveckla Tjänsten gäller utan tidsbegränsning, även efter avtalets upphörande.

Kundens ansvar för Kunddata

Kunden ansvarar för riktigheten, kvaliteten, legaliteten, tillförlitligheten, och lämpligheten av Kunddata, inklusive att nödvändiga tillstånd och godkännanden finns för uppladdning till Tjänsten. Kunden är ensamt ansvarig för att underhålla kopior av Kunddata. Sinom åtar sig att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att upprätthålla säkerheten och integriteten av Kunddata inom tjänsten och skydda den från obehörigt intrång, men ska under inga omständigheter hållas ansvarig för eventuell förlust av Kunddata.

Dataexport

Sinom förbinder sig att bistå Kunden med export av Kunddata vid begäran. Detta inkluderar situationer där Kunden önskar flytta sin data till ett annat system, genomföra analyser utanför Sinoms plattform, eller vid avslutande av Tjänsten. Exportprocessen ska vara säker för att skydda Kundens data under överföringen. Sinom garanterar att adekvata åtgärder vidtas för att säkerställa dataintegritet och konfidentialitet under exportprocessen.

Kundens Rättigheter och Kontroll

Kunden har full äganderätt och kontroll över sin Kunddata inom Sinoms tjänster. Sinom erkänner och respekterar Kundens äganderätt, vilket innebär att Kunden när som helst kan begära en export eller radering av sin data i enlighet med gällande dataskyddslagar och Sinoms policy för dataskydd.

Vår kommunikation

Sinom kan kontakta Kunden via Tjänsten eller genom en representant, via telefon eller e-post för att ge uppdateringar om våra produkter eller tjänster eller annat material som Sinom anser kan vara intressant för Kunden. Om Kunden inte vill ta emot våra e-postutskick, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@sinom.se. Observera att Sinom fortfarande behöver kommunicera med Kunden via e-post angående Kundens konto, angiven information och andra kontorelaterade frågor, och att dessa e-postmeddelanden inte kommer att elimineras genom ovanstående procedur eftersom dessa kommunikationer är en del av den tillhandahållna Tjänsten.

Äganderätt

Kunden erkänner och godkänner att

(i) Sinom och licensgivare till Sinom äger alla äganderättigheter till Tjänsten och alla intressen däri, inklusive immateriella rättigheter som ingår i Tjänsten (oavsett om dessa rättigheter är registrerade eller inte, och var i världen dessa rättigheter kan finnas);

(ii) Kunden får inte dekompilera, demontera eller baklängeskonstruera Tjänsten, eller ändra eller duplicera någon aspekt av Tjänsten om det inte explicit tillåts av Sinom; och

(iii) om inte annat överenskommet skriftligen med Sinom ger ingenting i villkoren rätt att använda något av Sinoms företagsnamn, varumärken, logotyper, domännamn eller andra kännetecken.

Sinom erkänner och godkänner att Sinom enligt dessa villkor inte får några rättigheter, äganderätt eller intresse från Kunden (eller Kundens licensgivare) i eller till något innehåll Kunden skickar, postar, överför eller visar på eller genom Tjänsten, inklusive immateriella rättigheter som kan finnas i det innehållet.

Rådgivning

Det är Kundens ansvar att utvärdera noggrannheten, fullständigheten eller användbarheten av all information, åsikter, dokument eller annat innehåll som finns tillgängligt genom Tjänsten. Ingen del av Tjänsten ska betraktas som rågivning. Varken Sinom eller dess licensgivare och samarbetspartners ansvarar för fel eller brister i innehållet, eller för konsekvenserna av handlingar baserade på förlitande på något innehåll.

Användning via återförsäljare

Villkoren ska gälla i samma utsträckning och utan begränsning om ett företag har beviljats en underlicensierad rätt att använda Tjänsten enligt en separat överenskommelse med en återförsäljare. I sådant fall anses återförsäljaren ersätta Sinom som den avtalspart där sammanhanget så kräver. För att undvika all tvekan: om ett Företag använder tjänsten via en återförsäljare, är Sinoms roll begränsad till att vara licensgivare av tjänsten till återförsäljaren, och Sinom ska aldrig anses ha något avtalsförhållande med, eller något ansvar gentemot, Företaget baserat på villkoren.

Kostnader och betalning

Organisationer och Företag (juridiska personer) kan använda Tjänsten enligt befintliga prisplaner, eller enligt anpassade priser som avtalats med Sinom eller en återförsäljare för Sinom. Betalning sker årsvis om annat ej avtalas. Fakturor utställda av Sinom förfaller trettio (30) dagar efter fakturadatum. Eventuella förseningar och omtvistade betalningar ska bära ränta enligt den svenska räntelagen. Påminnelser om betalning kan beläggas med en förseningsavgift.

Uppsägning

Om Tjänsten sägs upp under avtalsperioden avslutas Användningen vid periodens slut, om inte annat avtalats.

Återbetalning

Vid eventuell uppsägning av Tjänsten i förtid görs ingen återbetalning av inbetald avgift.

Publicitet

Om inte annat uttryckligen har avtalats skriftligen har Sinom rätt att offentliggöra och publicera att den juridiska person Kunden är kund till Sinom. Vidare marknadsförings- eller PR-aktiviteter ska överenskommas i skrift.

Konfidentialitet

Kunden och Sinom åtar er att behandla all sådan information, tekniska och affärsdata eller kunnande från den andra parten som avslöjas vid något tillfälle som ”Konfidentiell Information”. Detta gäller all information som är angiven skriftligen, identifierad muntligen som konfidentiell eller proprietär, eller som i de omständigheterna skulle anses vara konfidentiell och/eller proprietär information av en rimlig person. Konfidentiell Information inkluderar dock inte information som:

(i) blir allmänt tillgänglig utan att det är den mottagande partens fel;

(ii) kommuniceras av en tredje part till den mottagande parten utan någon skyldighet till konfidentialitet;

(iii) har utvecklats oberoende av den mottagande parten utan hänvisning till någon Konfidentiell Information från den avslöjande parten; eller

(iv) var i den mottagande partens lagliga ägo innan den avslöjades och inte hade erhållits vare sig direkt eller indirekt från den avslöjande parten.

Varje part ska behandla den andra partens Konfidentiella Information konfidentiellt och inte avslöja sådan Konfidentiell Information till tredje part eller använda den andra partens Konfidentiella Information för något annat syfte än vad som krävs för att fullgöra avtalet.

Allmän ansvarsbegränsning

Kunden samtycker till att hålla Sinom och dess samarbetspartners, andra användare, distributörer, licensgivare, tjänsteleverantörer och anställda fria från alla krav eller anspråk, inklusive advokatkostnader, från Kundens sida för direkt, indirekt, slumpmässig, speciell, följande eller specifik skada, inklusive men inte begränsat till skador på grund av förlust av vinster, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster, inklusive skador som uppstår genom:

(i) användning eller oförmåga att använda Tjänsten, inklusive fel och misstag, avbrott eller

(ii) förseningar, obehörig åtkomst till eller ändring av Kundens information eller

(iii) något annat problem relaterat till Tjänsten.

Sinoms maximala samlade ansvar för förluster eller skador som lidits i samband med avtalet ska inte överstiga det totala belopp som den juridiska personen har betalat för användningen av tjänsten under de senaste 12 månaderna.

Avstående

Om något villkor i avtalet anses vara juridiskt ogiltigt eller ogenomförbart av någon anledning, kommer de återstående villkoren att fortsätta gälla fullt ut utan att påverkas eller ogiltigförklaras på något sätt. Om någon part underlåter att verkställa något villkor i avtalet eller att utöva någon rättighet i samband därmed ska detta inte tolkas som ett avstående från sådant villkor eller rättighet om det inte uttryckligen sker skriftligen.

Överlåtelse

Ingen part får överföra, tilldela eller underlicensiera sina rättigheter enligt avtalet till tredje part, helt eller delvis, utan Sinoms skriftliga samtycke. Utan att begränsa det föregående kan en part överlåta avtalet i samband med sammanslagning, omstrukturering eller försäljning av i stort sett alla sina tillgångar eller aktier.

Ändringar och uppdateringar

Vi vill ständigt arbeta för att förbättra Sinom. För att lyckas med det, kan vi komma att behöva göra ändringar i Tjänsten, samt uppdatera Tjänsten. I merparten fall kommer Kunden som Användare inte att märka av detta, Vi vill dock göra Kunden uppmärksam på att det i vissa fall kan innnebära otillgänglighet till Tjänsten under begränsad tidsperiod. Vi utför denna typ av arbete så gott som det går utanför arbetstid.

Support

För Kunden som Användare av Sinom erbjuder vi kostnadsfri support under helgfria vardagar (normalt sett måndag till fredag) mellan kl 08:00-16:00. Kunden skickar in sitt ärende via e-post till support@sinom.se om vi inte separat avtalat annat.

Support innefattar exempelvis frågor om tjänstens funktionalitet, rapporter om fel och annat av liknande karaktär.

Force majeure

Ingen part ska vara ansvarig gentemot den andra för eventuell försening eller utebliven prestation av sina skyldigheter enligt avtalet i den utsträckning som sådan försening eller utebliven prestation direkt beror på någon orsak eller orsaker utanför dess rimliga kontroll och som parten inte rimligen kunde förväntas ha förutsett och vars konsekvenser parten inte rimligen kunde ha undvikit eller övervunnit (en ”Force Majeure-händelse”). Trots detta har den icke-berörda parten rätt att avsluta avtalet utan ytterligare ansvar gentemot den berörda parten om en Force Majeure-händelse pågår i mer än en (1) månad. Den berörda parten ska vidta alla rimliga åtgärder för att mildra effekten av Force Majeure-händelsen.

Tillämplig lag och tvistlösning

Avtalet ska tolkas i enlighet med och styras av svensk materiell rätt. Eventuell tvist eller anspråk som uppkommer i samband med avtalet ska slutligt avgöras genom skiljeförfarande enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en ensam skiljeman. Platsen för skiljeförfarandet ska vara Stockholm och språket som ska användas i skiljeförfarandet ska vara svenska. Alla utslag kan om så behövs verkställas av en behörig domstol på samma sätt som ett domslut i en sådan domstol. Alla skiljeförfaranden ska vara strikt konfidentiella och all information, dokumentation, material i vilken form som helst som avslöjas under sådana skiljeförfaranden ska användas enbart för ändamålet med dessa förfaranden.

Övrigt

Den svenska versionen av dessa villkor ska betraktas som den ursprungliga och styrande versionen. Sinom kan göra villkoren tillgängliga på andra språk. Vid eventuell konflikt mellan den svenska versionen av villkoren och någon efterföljande översättning till något annat språk, ska den svenska versionen ha företräde.