I dagens digitala tidsålder samlas mer och mer data. Men det handlar inte bara om att samla datapunkter; det handlar om att göra dem meningsfulla, handlingskraftiga och väcka dem till liv 🌱. Sinoms planeringsverktyg gör just det för fastigheter, och omvandlar rådata till en djupgående, mångfacetterad bild av en fastighets underhållskrav. Hos Sinom prioriterar vi byggnadens tekniska integritet, vilket säkerställer dess livslängd och säkerhet. Samtidigt utvärderar vi de ekonomiska konsekvenserna av underhåll, med målet att vara kostnadseffektiva och bevara värde. Med hållbarhet i fokus, bedömer vi miljöpåverkan, och främjar metoder som minskar växthusgasutsläpp och förbättrar energieffektiviteten. I grund och botten erbjuder Sinom ett helhetsgrepp om fastighetsunderhåll, där tekniska, ekonomiska och miljömässiga överväganden balanseras.

Data driven maintenance planning tool
Sinoms unika tillvägagångssätt till data: Att ge liv åt fastigheter
Inom fastighetsbranschen reduceras data ofta till enkla siffror i ett kalkylblad, instängda inom föråldrade verktyg eller gömda i rapporter och dokument, vilket förhindrar att dess fulla potential realiseras. Hos Sinom närmar vi oss data från ett unikt perspektiv. Istället för att se varje datapunkt i isolation, kombinerar vi dem strategiskt för att ge en klar bild av en byggnads historia, dess nuvarande skick och dess potentiella framtid. För Sinom är en underhållsplan inte bara en lång lista av åtgärder och kostnader. Istället utnyttjar vi vår djupa vetenskapliga kunskap och rika erfarenhet av byggnader för att ge djup och sammanhang åt dessa siffror.
 
Medan många verktyg kanske bara belyser de välkända utmaningarna – som det omfattande behovet av underhåll och renovering, de höga kostnaderna och de stränga energi- och klimatmålen – går Sinom ett steg längre. Istället för att bara presentera problemen, använder vi våra datainsikter, kombinerat med vår expertis och våra egna algoritmer, för att erbjuda strategisk vägledning om hur man bäst allokerar resurser för att möta dessa utmaningar. Sinom fokuserar på att leverera lösningar, inte bara belysa problemen. Genom att fördjupa oss i byggnaders detaljer och nyanser omvandlar vi denna rådata till handlingsbara insikter som ger en detaljerad förståelse för en byggnads egenskaper och potential. Hos Sinom handlar det om att gå bortom traditionell datatolkning för att erbjuda strategisk vägledning och lösningar för varje byggnads unika utmaningar.
 

Utmaningarna med digitalisering inom fastigheter

När världen blir alltmer data driven står fastighetssektorn inför sina egna unika utmaningar. Medan många branscher utnyttjar kraften i omfattande datamängder, brottas fastigheter ofta med fragmenterad information 🧩, utspridd över olika rapporter eller felaktigt dokumenterad. I vissa fall kan viktig data till och med saknas, vilket hindrar sektorns förmåga att fullt ut omfamna den digitala omvandlingen. Hos Sinom är vårt tillvägagångssätt till datainsamling och analys både omfattande och nyskapande. Vi börjar med att samla grundläggande byggnadsdata och energirelaterade mätvärden från offentliga resurser. Men vår process stannar inte där.
 
Med våra avancerade algoritmer går vi djupare, förutser de specifika komponenter en byggnad kan ha, från dess fasad och tak till dess värmesystem och bortom det. Vi bestämmer ytor, uppskattar antalet fönster, bedömer U-värden och mycket mer. Inom byggnadsdata finns det ofta luckor – saknad information som är avgörande för en fullständig förståelse. Med hjälp av våra algoritmer kan vi identifiera dessa luckor och fylla i dem. Genom att tillhandahålla ett komplett och korrekt dataset ger vi fastighetsägare en omfattande men enkel digital representation av deras byggnad, kompletterat med funktioner och möjligheter för att maximalt dra nytta av den informationen.
klimatsmart underhåll och energieffektivitet

Ett omfattande tillvägagångssätt för klimatsmart underhåll och energieffektivitet 🌍🍃

Hos Sinom har vår betoning på hållbarhet drivit oss att integrera energi- och klimatöverväganden direkt i vårt underhållsplaneringsverktyg. Att förstå kostnader är otvivelaktigt viktigt, men i dagens läge är det lika viktigt att vara medveten om miljökonsekvenserna inom fastighetsförvaltning. Vårt verktyg erbjuder inte bara en klar ekonomisk prognos utan projicerar också den långsiktiga energi- och miljöpåverkan av underhållsåtgärder och investeringar. Vidare, med de insikter som tillhandahålls, kan planer justeras och optimeras för att säkerställa både ekonomisk livskraft och miljöansvar. Med vårt klimatinriktade perspektiv sätter Sinom en ny standard inom fastighetsförvaltning. Vi siktar på att bemyndiga fastighetsägare att fatta beslut som inte bara är ekonomiskt sunda utan också miljömässigt ansvarsfulla, vilket säkerställer ett hållbart tillvägagångssätt för fastighetsunderhåll.
 

Avslutande tankar 

Sinoms planeringsverktyg revolutionerar hur fastighetsägare ser på och hanterar sina byggnader. Genom att gå bortom enkla datapunkter erbjuder vi en omfattande vy som översätts till handlingskraftiga strategier för fastighetsförvaltning. Oavsett om det handlar om att förstå en byggnads klimatpåverkan eller planera för framtida underhåll, säkerställer Sinoms verktyg att varje datastycke tjänar ett klart, handlingskraftigt syfte, vilket möjliggör för fastighetsägare att fatta informerade och strategiska beslut.
 

Engagera dig med Sinom

Hos Sinom kombinerar vi vår passion för data med en djup förståelse för byggnader. Om du är intresserad av att lära dig mer om vår metodik och hur vi närmar oss fastighetsunderhåll, välkomnar vi en dialog. 📚. 
Kontakta oss för att lära dig mer eller boka en demo 📅.